Fouriers fiolin

Mary Auner og Ingvild Maria Mehus framfører «Fouriers Fiolin» på lunsjkonsert i Bodø.

Fourier var en matematiker som levde på 1700-tallet, og som er særlig kjent for sine teorier om periodiske funksjoner, dvs bølgeformer.

Fourier spilte muligens fiolin. Hva om man hadde funnet et lydopptak der Fourier selv spiller? Det ville i så fall vise seg at Fourier utviklet sine matematiske teorier om periodiske funksjoner ved å prøve seg fram på fiolinen.

Ved å spille flageoetter, får man fram de ulike overtonene i strengen. Fourier viste at alle periodiske funksjoner kan framstilles som en sum av sinusfunksjoner. Lyden av en streng som vibrerer, er en sum av mange overtoner. Flageoletter som spilles på en streng er derfor en slags Fourieranalyse i praksis.

Lytt til et utdrag:

Matematikk og musikk: tallfølger og irrasjonelle tall

Hva uttrykker musikk? Hva inspirerer komponister?

Hva med matematikk?

Koblingen mellom musikk og matematikk har en lang historie. Musikk og lyd kan på et grunnleggende nivå beskrives ved aritmetikk (det vil si ved telling og de fire regneartene), noe man oppdaget allerede i oldtiden:
– konsonerende intervaller kan uttrykkes med brøker av enkle forholdstall1
– takt og rytme er faktisk telling og enkel aritmetikk
– Til og med klangen i én enkelt tone, som bestemmes av deltonene/overtonene, kan beskrives utfra multiplikasjon av frekvenser. 2

I middelalderen var musikk gruppert som et av fagene i Quadrivium: de matematiske fagene, sammen med aritmetikk, geometri, og astronomi.

Senere ble musikk sett på som et uttrykk for det åndelige; det som ikke kunne uttrykkes med ord, og det som kom til utvalgte begavede musikere og komponister i form av en mystisk inspirasjon (dette er det romantiske kunstsynet). Men mange komponister inkorporte likevel tall og matematikk i sine verk, som Bela Bartok (systemet til Bartok var basert på fibonacci-tall, beundringsverdig oppdaget og beskrevet av musikkteoretikeren Ernő Lendvai), og Johann Sebastian Bach, for å nevne noen.

(Jeg merker at dette fortjener en mer grundig behandling i en senere bloggpost).

Det nyeste verket mitt for slagverk, «Approximating the Irrational», er det første hvor jeg utforsker teorier hentet fra matematikk, i et musikalsk uttrykk. Matematikken er inspirasjon for verket, men utgjør også en viktig del av strukturen i musikken.

Utgangspunktet for stykket er tallfølger3 og irrasjonelle tall. Irrasjonelle tall er tall som ikke kan uttrykkes som en brøk. Et kjent eksempel er pi. Men disse tallene kan uttrykkes på andre måter. Tallet kvadratroten av 2 er kan uttrykkes ved hjelp av en uendelig tallfølge, nemlig ved å bruke de såkalte Pell-tallene. En annen kjent tallfølge er Fibonacci-følgen, som kan brukes til å uttrykke det gyldne snitt, et annet irrasjonelt tall.

Jeg har brukt 4 tallfølger i verket:
Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 osv
Lucas: 2, 1, 3, 4, 7, 11 osv
Pell: 1, 2, 5, 12, 29 osv
Pell-Lucas: 2, 6, 14, 34 osv

Brøkene av tallene fra Fibonacci-følgen konvergerer mot det gyldne snitt, og de er derfor tilnærminger til det irrasjonelle tallet som utgjør det gyldne snitt. Altså: brøkene 2/1, 3/2, 5/3, 8/5 osv tilnærmer det gyldne snitt.

Det samme gjelder Lucas-følgen.

Pell-tallene og Pell-Lucas kan brukes til å danne brøker som tilnærmer kvadratroten av to, eller rettere sagt 1 + √2, som i en analogi til det gyldne snitt er gitt navnet «sølv-snitt» (silver ratio).

På den måten kan jeg hevde å bruke «irrasjonelle rytmer».4

Verket er i tre satser, der hver sats utforsker ulike aspekter ved disse tallfølgene:

 • 1. sats, Fibonacci and Lucas: Denne satsen bruker tall fra Fibonacci-følgen og Lucas-følgen, noe som skaper uvante og irregulære rytmer.
 • 2. sats, Gold and Silver: Denne satsen er grafisk notert. Alle tidsinndelingene bruker enten det gyldne snitt, eller sølv-snitt. Her kan de irrasjonelle tallene i teorien noteres nøyaktig (siden de noteres grafisk langs en tidsakse), men utføringen vil nødvendigvis bli omtrentlig som all utføring av grafisk notasjon (se dette blogginnlegget for mer om grafisk notasjon).
 • 3. sats: Square Root of 2 and Square Root of 5: Utforsker «irrasjonelle» pulsforhold. Det vil si pulsforhold hentet fra brøkene av Pell-følgen, Fibonacci og Lucas-følgen. Ulike pulstempo går samtidig, og gir en tilnærmet «irrasjonell» polyrytmikk, tilnærmet kvadratroten av 2 og kvadratroten av 5.

Verket vil med denne metoden utforske noen spesielle og kompliserte
rytmer, og vil illustrere et spennende konsept innenfor matematikk.

Jeg kommer tilbake med noteeksempler og lydklipp senere.

Approximating the Irrational
Verk for 3 slagverkere
tid: ca 10 min.

Fotnoter:

 1. Oppdaget av Pythagoras (c.570 – c.495 f.kr.)
 2. Beskrevet av matematikeren Fourier (1768 – 1830)
 3. Tallfølge: på engelsk sequence, en rekke av tall. Tallfølgene Fibonacci og Lucas er rekursive følger der hvert ledd utledes fra foregående ledd.
 4. På engelsk finnes uttrykket «Irrational rhythms» som beskrivelse på bruk av trioler og andre uregelmessige inndelinger av takt, men dette er ikke irrasjonelle tall etter korrekt matematisk språkbruk.

Grafisk tidsnotasjon og organisk tid

Jeg har gjort bruk av spatial notasjon for rytme/tid i noen av mine verk. Hva er spatial notasjon, og hvorfor bruker man det?

grafisk notasjon

I samtidsmusikk har det vært eksperimentert mye med måter å notere musikk på. Grafisk notasjon er et generelt begrep på notasjon som representerer musikk med visuelle, grafiske, elementer. Denne notasjonen kan gi et mer intuitivt bilde av musikken. Notasjonen gir mer omtrentlig og ikke så nøyaktig informasjon, slik at det blir mer opp til utøveren hvordan notebildet skal tolkes. Men den representerer musikk på en annen måte enn tradisjonell notasjon, noe som i visse tilfeller kan være mer hensiktsmessig.

Et grafisk system kan i teorien gi et mer nøyaktig bilde av musikken enn tradisjonell notasjon. Her er et utdrag av et pianostykke representert som lydbølge:

… men i praksis vil ikke dette gi nøyaktig informasjon for en utøver, av åpenbare grunner. Det vil i høyeste grad være åpent for tolkning av en menneskelig utøver, selv om all informasjon om den klingende lyden ligger i dette bildet.

Oftest representeres musikken i et system med to akser der x-aksen viser tid og y-aksen viser tonehøyde.1

Det tradisjonelle notasjonssystemet2 viser på samme måte tid langs en x-akse og tonehøyde langs en y-akse. Men likevel representeres tid/rytme symbolsk (altså ved noteverdier). Selv om man ofte antyder større avstand mellom lange toner enn mellom korte toner, så er ikke dette nødvendig for notasjonssystemet. Tonehøyde vises langs y-aksen, men også til en viss grad symbolsk (som ved løse fortegn, ved bruk av nøkler, og ved 8va-tegn).

Et symbolsk system fungerer bra for å kunne gi nøyaktig informasjon som kan leses hurtig av en utøver.

Spatial tidsnotasjon (også kalt proporsjonal notasjon), er rett og slett en grafisk rytmenotasjon eller tidsnotasjon langs en tidsakse. Avstanden mellom notene angir hvor lenge de skal vare. Symbolske verdier derimot, som i det tradisjonelle systemet, bruker symboler for å angi hvor lenge de skal vare. (En firedelsnote varer en firedel av en helnote, uansett hvordan den er plassert).

Jeg bruker begrepet «tid» og ikke «rytme». Rytme er tid delt inn i nøyaktig definerte enheter, som står i bestemte matematiske forhold til hverandre (eksempelsvis: en firedelsnote er nøyaktig dobbel så lang som en åttedel). Med «tid» eller «varighet» mener jeg mer eller mindre nøyaktig definerte tidslengder, som ikke forholder seg til hverandre på bestemte måter.

Oftest noteres dette med løse notehoder uten hals i et vanlig notelinjesystem. (Se perkusjonsstemmen øverst i notebildet under – concerto for piano and sinfonietta). Noteverdien er ikke angitt, men vises ved den visuelle avstanden mellom notene, og må tolkes av utøveren.3

For noen år siden oppdaget jeg pianomusikken til den franske komponisten Maurice Ohana (1913-1992). I stykket Contrepoints Libres benyttes en notasjon der han blander notasjon av noteverdier, med spatial notasjon, for å kunne notere de kontrapunktiske linjene som er frie og uavhengige av hverandre. Dette fører til at det i noen tilfeller er tvetydig hva han mener.

Men resultatet syntes jeg var interessant i hvordan han kommuniserer et intuitivt notebilde som til en viss grad må tolkes, samtidig som det ofte er såpass nøyaktig spesifisert at det ikke flyter helt ut.

I pianostykket «Sculptures of Ice» bruker jeg spatial tidsnotasjon, i kombinasjon med symbolske noteverdier. I dette utdraget antyder avstanden mellom notene varigheten, men tidslengdene må tolkes av utøveren (siden øyet i farta ikke klarer å måle avstanden mellom tonene nøyaktig). Meningen er at utøverens musikalitet også kommer inn og sørger for en frasering som føles naturlig for han/henne.

Sculptures of Ice – samme utdrag som lydbølgen over

I tillegg til den proporsjonale notasjonen, bruker jeg fire «noteverdier»: tom note uten hals, fyllt note uten hals, åttedeler, og smånoter (forslagsnoter). Disse skal ha fire ulike verdier, men de er ikke nøyaktig definert i forhold til hverandre. I praksis er det et samspill mellom visuelle avstander og symbolske noteverdier. I eksempelet over skal de små noteverdiene spilles så hurtig som mulig (altså ofte hurtigere enn den proporsjonale avstanden skulle tilsi), mens åttedelene ikke er åttedeler i tradisjonell forstand, men er ren proporsjonal notasjon. Bjelkene over notene viser bare motiv og frasering.

En tilsvarende type notasjon har jeg brukt i pianostemmen i Concerto for piano and sinfonietta (2013) (klikk på bildet for å forstørre det):

Concerto for piano and sinfonietta

Hva er hensikten med å bruke en slik type notasjon? Som jeg allerede har vært inne på, er meningen at den skal kommunisere til utøveren en viss frihet og en mulighet til å bruke sin musikalitet til å forme musikken på en organisk og fleksibel måte. Notasjonen leses intuitivt (siden visuelle avstander oppfattes umiddelbart).

Et mål er at musikken skal høres fri og organisk ut, og det ville blitt svært komplisert eller umulig å notere (og å lese) dette med en tradisjonell rytmisk notasjon, som presser musikken inn i en mer firkantet form. Notasjonen bør rette seg etter musikken, ikke omvendt.

Notasjonen gir utøveren mer frihet, men dette kan også være en ulempe (sett fra komponistens synspunkt). Med frihet kommer ansvar, og utøveren må ta mer initiativ til å forme musikken. Resultatet av spatial notasjon kan bli utflytende og tilfeldig, en formløs masse uten mål og mening. Det kreves at utøveren har en indre visjon og en klar idé om hvor han/hun vil med musikken.

En annen ulempe er at denne notasjonen kan være vanskelig å få til å fungere i praksis når det er flere som spiller sammen. En gruppe på to eller tre musikere kan få til dette, men da må alle lese stemmene til hverandre samtidig mens de spiller, og dette kreves trening og erfaring.

Spatial notasjon er imidlertid velegnet for pianomusikk, når man vil åpne opp for at utøveren i større grad skal kunne forme musikken i tid ut fra sin musikalitet.

Postskript: Fri tidsnotasjon i klassisk musikk

Selv om tid og rytme representeres symbolsk med diskrete verdier i det tradisjonelle notesystemet, så finnes det enkelte «lommer» av organisk frihet i klassisk pianomusikk. Se dette eksempelet på en utbrodert melodilinje hos Chopin:

Chopin nocturne op. 15/2

Hos Chopin betyr de små notene i høyre hånd at noteverdien ikke er nøyaktig definert. Man kan telle dem og si at dette er en «tuplet» av 40 noter over en takt på 2/4. Men dette er ikke Chopins hensikt. Hensikten er å kommunisere en fleksibel og organisk linje som det er opp til utøveren å forme i tid. Smånotene trenger ikke å være like lange (rubato er underforstått), og selv takten kan strekkes i tid for å få plass til alle notene.

Et veldig interessant eksempel fra fransk barokkmusikk er sjangeren prélude non mesuré. Dette er musikk for cembalo der en helt spesiell notasjonsmåte er brukt, og den ligner på spatial notasjon i hvordan den åpner opp for tolkning og frihet i tid for utøveren. Her er et eksempel fra Louis Couperin:

prélude non mesuré

Andre eksempler på fri tidsnotasjon er symboler for ornamenter og triller, forslagstoner, og selvsagt fermater. Triller bør ofte utføres «utenfor» rytme, altså med en viss frihet, og ikke nøyaktig som 16-deler eller 32-deler. Etter J. S. Bach har vi en oversikt over hvordan han mente ulike triller og ornamenter skulle utføres. Her skriver han ut ornamentene som 32-deler, men dette er antakeligvis av didaktiske grunner, og ikke ment å tolkes rigid med hensyn til hvor mange toner eller hvor fort de skal spilles. Det vil jo avhenge av musikken.

  Fotnoter:

 1. Men andre systemer har også vært brukt. For eksempel kan dynamikk representeres langs y-aksen, og tiden kan gå i andre retninger enn fra venstre til høyre langs en x-akse.
 2. Notasjonssystemet vårt har utviklet seg gradvis gjennom 1000 år, og det har samlet seg opp en mengde ulike praksiser som man kan ta i bruk i dag. Men vi har en standard-notasjon, som var ferdig utviklet på 1800-tallet.
 3. Se en oversikt om nye notasjonsmåter her

Hva er musikk?

Hva er musikk? Hva uttrykker musikk?

Følelser?
Noe som ikke bør defineres?
Musikk er språk? Kommunikasjon som forstås av avsender og mottaker?

Noe som gjør musikk så fascinerende er at det ikke finnes entydige svar på disse spørsmålene. Musikk er, overflatisk sett, organisert lyd (selv om også denne enkle definisjonen har blitt utfordret1), men de fleste vil mene at musikk er noe mer og viktigere enn dette. Musikk påvirker oss på en spesiell måte.

Hvis vi deler sprøsmålet «hva er musikk» inn i to deler, kan man si at:
– musikk er organiseringen av lyd, det vil si struktur, komposisjon, form
– musikk er påvirkningen den har på oss: det vil si det musikalske uttrykket, «innholdet», det poetiske i musikken.

Hva er så dette innholdet i musikken, er det noe som ligger klart og tydelig i et musikkstykke? Selvsagt ikke. To begrep fra semiotikken kan overføres til musikk2:
– poietikk: i den skapende prosessesen står for meningen i musikken, både organiseringen og det poetiske «innholdet» av musikken.
– estetikk: står for prosessen hos lytteren som tolker musikken som organisering og innhold.

«Musikkopplevelsen psykologi» (Harald Jørgensen) beskriver mange ulike prosessor som kan foregå hos lytteren. Musikkpersepsjon.

Hva uttrykker musikk?

– Lydmønstre (absolutt musikk)
– uttrykk for følelser
– beskrivelser av hendelser og ting (programmusikk)
– musikk som uttrykk for samfunnsforhold (Asafjev og Adorno)

Hva er med og bestemmer hvordan vi opplever musikk?
– Personforhold: kjønn, alder, følelsesliv, kunnskap og erfaring
– Lyttesituasjonen
– Samfunnet

Hvilken virkning har musikk på oss?
– kroppslige reaksjoner
– rytme og bevegelse
– intellektuelt – se farger og mønstre, assosiasjoner og forestillinger
– følelsesmessige reaksjoner

I tillegg:
– uttrykk for religion
– uttrykk for samhold i en kulturell gruppe3

Ser man på musikk som et kulturellt uttrykk innenfor et samfunn og i en spesiell tid, så kan man ikke si at musikk objektivt sett uttrykker noe. Hva den uttrykker avhenger av menneskene, tid og sted.

Fotnoter:
1 e.g. John Cage, 4:33
2 etter Lasse Thoresen, i undervisning om musikk og semiotikk
3 se Christopher Small og hans begrep «musicking»

New CD with music for solo piano

I have just released a CD with nine compositions for solo piano on the label Euridice Turn Left. It can be ordered at Lawo-store, or by sending an e-mail to me.

Spotify link: https://open.spotify.com/album/0LPRfSDve2Qi30RtqfdQzT

The tracks on the CD includes:

– Sculptures of Ice
– Aurora Borealis
– Glacier
People of the Arctic

All the compositions draw inspiration from the Arctic nature. Much of it has an impressionistic quality, with its musical imagery and reflections on nature. The compositions are pianistic and sometimes virtuosic, with a focus on sound colors and harmonic explorations.

Most of the recording was done in Borge church in Lofoten, on a Steinway model D instrument. The Lofoten archipelago makes for some stunning natural surroundings.

In the area there is also a reconstructed viking castle, the Lofotr vikingmuseum. Highly recommended for a visit.

For photos for the CD cover, I went to the Igloo Hotel in Sorrisniva, a hotel made of snow and ice. It has an absolutely magical atmosphere!

The scores for these compositions are available for download here on this website. You can also order hard copies here.
Here is a small video from the recording session:

Gamal Gangar

I forbindelse med prosjektet på Ole Bull-akademiet gjorde jeg en transkripsjon av «Gamal Gangar» slik den spilles av Olav Moe på et nrk-opptak fra 1930-tallet. Stykket er nokså rytmisk avansert, i likhet med mange hardingfele-slåtter, og i begynnelsen hadde jeg problemer med å få tak i rytmen.

a1, a2, a3 osv viser at det er i utgangspunkt samme motiv som gradvis endrer seg.

Det er et veldig interessant stykke, rytmisk og tonalt.

Det som gjør det rytmisk komplekst, er for det første at to-takten vipper over i tre-takt mange ganger (tre betonte slag i en like lang takt), sagt på en annen måte det veksler mellom 6/8 og 3/4-takt. I tillegg gjør buestrøkene, som ofte går på tvers av taktstreken, at man lett blir svimmel.

Oppå dette spiller Moe med en viss «swing»-rytme, det vil si inegale åttedeler. Noen få steder virker det som det er for å legge vekt på en viktig betoning, men det er gjennomgående mer eller mindre swing hele tiden, omtrent som om han spiller jazz.

Melodien er forsynt med borduntoner og akkordtoner, slik at noen steder er det opptil tre toner samtidig. Legg også merke til ornamentene, de små forslagsnotene, som gjør at notebildet blir nokså komplekst.

De første gangene man hører opptaket kan det høres ut som han spiller surt. Det er nok mer det at han bruker halvhøye intervaller: slik at cissen ved [2] er egentlig halvhøy. Lenger ute i stykket benyttes også halvhøy giss, men bare på e-strengen. Denne kommer jo da i tverrstand til enstrøken g og lille g. Det kan kanskje sees på som en modulasjon til lydisk D (fra lydisk G), men en modulasjon som «følger strengene» og kvintstemmingen til fela.

Folkemusikkstudentene ved Ole Bull-akademiet

Vi i Ny musikks komponistgruppe og folkemusikkstudentene ved Ole Bull-akademiet har gjennomført et spennende samarbeidsprosjekt i 2015. Studentene på Voss er en super gjeng og det var artig å jobbe sammen med dem. Prosjektet endte i en konsert i Bergen der fem nyskrevne verk ble framført.

Ideen til prosjektet hadde jeg fra Atlas-ensemblet i Amsterdam, der jeg våren 2012 deltok på et kurs og workshop. Dette er en organisasjon som samler folkemusikere fra hele verden, spesielt kina, japan, sentralasia og midt-østen. Disse danner ulike konstellasjoner og spiller nyskrevet musikk. En slik samling av så mange ulike musikktradisjoner og mennesker fra hele verden er musikalsk interessant, og også sterkt symbolsk.

I Norge er vi så heldige å ha en rik folkemusikktradisjon som mange andre land kan misunne oss. Og i de siste årene har det jo vært en oppblomstring av folkemusikere og grupper, både her og i Sverige (som vi har mye til felles med). Unge musikere i dag jobber både med den tradisjonelle folkemusikken, men videreutvikler også folkemusikken i retning vise, rock, og jazz. Groupa er et band jeg nylig har oppdaget. Det er ikke et nytt band, men de har vært pionerer i Sverige i det å utvikle en nyskapende og moderne form for folkemusikk, og har inspirert mange som har kommet etter dem.

Innen klassisk musikk ble den norske folkemusikken utnyttet maksimalt som den rike kilden til inspirasjon den var på 1800-tallet, av Grieg og komponister etter han.1 Den ble kanskje utnyttet i så stor grad at mange trengte en pause og nye friske inspirasjonskilder. Likevel er det i dag muligheter som ikke er uttømt innenfor kunstmusikk, i det å ta på alvor folkemusikkinstrumentene og tradisjonene fra folkemusikken. Med «å ta på alvor» mener jeg å utforske mulighetene som ligger i instrumentene, og ikke bare bruke de som et eksotisk og fargeleggende element slik som ofte ble gjort av de nasjonalromantiske komponistene.

Bare det å bruke instrumenter som ikke er vanlig å bruke i klassisk musikk er spennende for en komponist. En musikksjanger defineres i høy grad ut fra instrumenter. Hvis man setter sammen en gruppe folkemusikkinstrumenter, men lar de spille noe annet enn folkemusikk, er det da folkemusikk? Nye spennende musikalske resultat kan komme ut av nye måter å bruke de tradisjonelle instrumentene på.

En utfordring er å nærme seg hverandre fra en klassisk notebasert tradisjon, til folkemusikkens gehørbaserte tradisjon2. Vi hadde flere ulike tilnærminger til dette. I mitt tilfelle arbeidet jeg med notert musikk, men jeg lagde også lydfiler til musikerne slik at de hadde mulighet til å lære det på øret. (Det ble likevel såpass komplisert at det var nødvendig å bruke noter). Andre tok utgangspunkt i en auditiv modell, litt friere tolket av musikerne. Andre igjen brukte motiver og små melodier som musikerne allerede kunne, som komponisten kunne bruke som byggemateriale og sette sammen til en komposisjon.

Min komposisjon var basert på en gangar, men jeg er ikke sikker på om man ville gjenkjenne stykket som tradisjonell folkemusikk. Instrumentene jeg hadde var to hardingfeler og to toradere. Dette prosjektet var en prosess der jeg ville undersøke hva man kunne gjøre med disse instrumentene, det vil si spilleteknikker og komposisjonsteknikker som kanskje ikke vanligvis brukes innenfor folkemusikken.

Her er en film om prosjektet:

Ny Folkemusikk from Ny Musikks Komponistgruppe on Vimeo.

  Fotnoter:

 1. Dette førte til en interesse for det norrøne og en mytisk idealisert fortid blant noen komponister på 1930-tallet, for eksempel Geirr Tveitt, noe som fikk uheldige ideologiske konsekvenser
 2. En av de vanlige definisjonene på folkemusikk er nettopp at den er muntlig overført, eller «tradert».